top of page

תקנון האתר (תנאי שימוש)

​1. כללי

1.1 העסק - "רכטמן חן", ע.פ: 066632175 (להלן: "").

1.2 האתר "www.forestudio.land" (להלן: "האתר"), מופעל על ידי החברה ומשמש כאתר מסחר אלקטרוני למכירה מקוונת של מוצרים בעבודת יד, פעילויות שונות וקורסים פרונטלים המשווקים על ידי החברה בבלעדיות באמצעות האתר (להלן: " המוצרים").

1.3 הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 השימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר, אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ו/או למי שאינו . בקריאה ואישור הסכם זה, מצהיר המשתמש ו/או הרוכש באתר כי הינו מעל גיל 18, והינו

1.5 לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או עדכונו בתקנון זה.

1.6 התקנון ותנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר.

1.7 החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים הדומים לתמונות ככל האפשר.

1.8 המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר.

1.9 השימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות הזמנה ו/או רכישה של מוצרים, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את התקנון ואת תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו.

1.10 .אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

1.11 החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את המוצרים הנמכרים באתר מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. רכישת מוצרים מהאתר

2.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר לרבות דמי המשלוח, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש,

2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת השימוש באתר. באם בחרה החברה להציע הנחה ו/או מבצע בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותה, רשאית החברה להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את המבצע ו/או ההנחה בכל עת שתבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.3 התשלום בעבור רכישת מוצרים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. האתר מכבד את כרטיסי האשראי: ויזה, ישראכארט, מאסטרקארד.

2.4 ניתן לרכוש מוצרים באתר עד 2 תשלומים שווים החל מסכום של 300 ש"ח ומעלה, ניתן לשלם על קורסים עד 10 תשלומים שווים.

2.5 מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים את עלויות המשלוח.

2.6 ניתן לרכוש באמצעות האתר קורסים פרונטלים, פעילויות וסדנאות. לקוח אשר מעוניין לרכוש ולהשתתף באחד מהנ"ל, יכול לעשות זאת באמצעות השירות הטלפוני המופיע באתר.

2.7 החברה תראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש וקבלת אישור מהחברה הכוללת מספר הזמנה. בנוסף, מועדי האספקה יחושבו אך ורק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. 

למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר ו/או החברה.

2.8 האחריות למעקב על ביצוע התשלום חלה על הרוכש בלבד, החברה לא תודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקה על ידי חברות האשראי.

2.9 לצורך ביצוע רכישה באתר, הרוכש יידרש להזין את פרטיו, לרבות שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום ועוד. בהזנת פרטים אלה, הרוכש מאשר את הפרטים שנמסרו על ידו, ומצהיר כי הפרטים נמסרו על פי רצונו.

2.10 במידה והרוכש מוסר פרטים שגויים ו/או חסרים, ההזמנה לא תבוצע על ידי החברה, ובנוסף אין החברה חייבת לספק מוצר או שירות במקרה כאמור, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או האתר.

2.11 האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, לרבות רכישת מוצרים, באופן זמני או לצמיתות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש, במקרה שהמשתמש באתר מבצע מעשה בלתי חוקי ו/או מפר תנאי מתקנון זה ו/או מבצע מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במי מטעמם, לרבות פעילות תקינה של האתר וצד ג' כלשהו.

2.12 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי.

3. מדיניות משלוחים

3.1 אספקת המוצרים תבוצע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה במועד ביצוע הרכישה באתר.

3.2 דמי המשלוח המופיעים באתר, יגבו בעת ההזמנה בנוסף לתשלום בגין ההזמנה.

3.3 זמני אספקת המוצרים הינם בכפוף לדואר ישראל (דואר רשום). בנוסף ניתן לבצע איסוף עצמי מכתובת החברה בכפוף לתיאום מראש.

3.5 עלויות המשלוח הן 25 ש"ח למשלוח בדואר רשום. איסוף עצמי מכתובת החברה הוא ללא עלות.

3.6 החברה ו/או האתר אינם אחראים לעיכוב ו/או איחור, לרבות אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או כל ארוע שאינו בשליטת החברה ו/או האתר, לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות טכניות, עודף ביקוש והגבלות שהוטלו בעקבות מצבי חירום (לרבות וירוס "הקורונה").

3.7 זמני אספקת המוצרים כוללים אך ורק ימי עבודה, קרי, א-ה. למען הסר ספק, ערבי חג, ימי חג וימי שישי ושבת אינם נספרים כימי עבודה.

3.8 .המשתמש מאשר וידוע לו כי אספקת המוצרים לכתובת למשלוח ההזמנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת החברה. בהתאם לכך מובהר, כי זמני האספקה יכולים להשתנות, והמשתמש מצהיר כי ידוע ומוסכם עליו שהחברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצרים.

3.9 אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תעשה בהתאם לזמני חברת השליחויות או דואר ישראל, בתיאום עם חברת השליחויות או דואר ישראל וכל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה המלאה של חברת השליחויות או דואר ישראל.

3.10 בזמן אספקת המוצר, רשאים האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.11 . על המשתמש להודיע באופן מיידי לאתר ו/או לחברה במקרה שהמוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת בתקנון זה. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר לו את התמורה אותה הוא שילם עבור אותו מוצר, בכפוף לנכונות התלונה.

3.12 החברה מצהירה כי אין היא מתחייבת להחזיק את כל המוצרים המוצגים באתר במלאי. במידה והוזמן מוצר אשר לא קיים במלאי האתר, בין אם הוא מופיע באתר ובין אם לא, תבוטל העסקה והחברה תשיב ללקוח את כספו. מובהר בזאת כי במקרה שכזה, מובהר לרוכש כי בכל מקרה שכזה לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

3.13 המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו כי בעת הזמנת משלוח לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, במקרים אלו החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ובתיאום מראש.

3.14 מובהר בזאת כי חלק מהקורסים והפעילויות המועברים אינם מותאמים לכל לקוח, לפיכך יש לתאם מראש עם החברה לפני רכישת קורס. במידה ולקוח רוכש קורס שאינו מתאים לו, בהתאם לשק"ד הבלעדי של החברה, החברה תבטל את הזמנתו, וכספו יוחזר, ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תלונה בנוגע לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4. ביטול/ שינוי עסקה

4.1 כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

4.2 ביטול כאמור יתבצע אך ורק בהודעה בכתב לחברה ו/או לאתר.

4.3 עסקה ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לסעיפים 4.4 ו 4.7 לתקנון זה.

4.4 עסקה שבה ניתן שירות (קורס), ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

4.5 רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים בהתאם לסעיפים 14(ג) ו 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ולסעיף 6(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.6 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.

4.7 הוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. יובהר כי החזרת מוצרים תתבצע כאשר המוצר באריזתו המקורית, וחסר כל סימני שימוש ונזק, בכפוף לצירוף חשבונית מקורית בלבד.

4.8 מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם). 

4.9 . הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

4.10 במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או לאתר בגין ביטול העסקה למעט בגין השבת סכום העסקה.

4.11 במידה והלקוח זכאי בהשבת כספו, תזכה החברה את החשבון אשר מופיע בפרטי ההזמנה שבוטלה. במידה ולא ניתן לזכות את החשבון מכל סיבה שהיא, תעמוד ללקוח יתרה ("קרדיט") באתר החברה, אותו יוכל לממש בכל עת לרכישה באתר.

4.12 במידה ועסקה בוטלה על ידי הלקוח, בכפוף לאישור ביטול העסקה על ידי החברה ו/או האתר, ישיב הלקוח לחברה את המוצרים המוצגים בהזמנה שבוטלה, וכל עלות הקשורה להחזרת המוצרים למשרדי החברה, ישולמו על ידי הלקוח בלבד.

4.13 כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן.

4.14 כל הודעה על ביטול ו/או שינוי הזמנה, יימסרו לחברה באחת הדרכים הבאות :

א) בדואר אלקטרוני: chenfromisrael@gmail.com

ב) במספר טלפון: 054-2038783

4.15 מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

4.16 ניתן לבטל השתתפות בסדנה ולא יאוחר משבועיים לפני מועד תחילתה, ולקבל החזר מלא בניכוי 5% דמי ביטול. ביטול לאחר מכן, ולא יאוחר מ24 שעות לפני מועד הקורס, יזכה את הרוכש ב50% החזר, לאחר מכן לא יוענקו החזרים על סדנאות.

4.17 ניתן לבטל השתתפות ולא יאוחר משבועיים לפני מועד תחילת הקורס, ולקבל החזר מלא בניכוי 5% דמי ביטול. ביטול השתתפות עד המפגש החמישי כולל, יזכה את הרוכש ב50% הסדר.

5. אחריות

5.1 החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד.החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

5.2 החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, לרבות במקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

5.3 . כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שנובעים משימוש בצגי מחשב שונים, בעיות גרפיקה וכדומה.הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לטעויות כאמור מכל סוג, לרבות טעויות בתיאור המוצר, מחירו וכדומה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שנובעת מטעות כאמור, וללקוח לא תהיה תלונה ו/או טענה כלפי החברה ו/או האתר בנוגע לכך.

5.4 .החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו ו/או בתפעולו השוטף או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

5.5 החברה אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).

5.6 המשתמש מסכים כי אם יפעל בניגוד להוראות תקנון זה, ישפה המשתמש את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לחברה כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

5.7 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה משתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן.

5.8 במידה ויהיה צורך בהחלפת מוצר, הלקוח יישא בעלות הובלת המוצר.

5.9 בכל מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.

5.10 במקרה ובו נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

5.11 מובהר בזאת כי בהזמנת מוצרים מסויימים, תתכן סטייה של עד 1 ס"מ בגודל המוצר, ו/או בגווני הצבע. במקרה שכזה לרוכש לא תהא כל טענה, תלונה ו/או עילה כנגד החברה.

5.12 מובהר בזאת כי במידה ולקוח מחסיר יותר משני חיסורים במשך מודולה אחת (7 שעות), הלקוח לא יהיה זכאי לתעודה.

5.13 מובהר בזאת כי התהליך בו משתתף הלקוח יכול להביא להליכים רגשיים משמעותיים, ואינו בא להחליף כל טיפול מקצועי/רפואי באשר הוא ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי.

6. מידע ופרטיות

6.1 ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד רוכש המוצר כלפי החברה ו/או האתר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה, על מנת לספק לרוכש מידע, מוצרים ושרותים הקשורים למוצרי החברה.

6.2 החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה רשאי לעשות שימוש במידע אשר נמסר לחברה על ידי הרוכש לצורך סקר שוק וכדומה.

6.3 החברה והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים, למעט דרישה על פי צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין.

6.4 ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכש כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981, וחוק המחשבים – תשנ"ה (1995).

6.5 . כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז, כתובת, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

6.6 החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.7 החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר, אלא בהתאם לתקנון זה.

6.8 . המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרותה של החברה ו/או האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

6.9 ("cookies") "לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

6.10 (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

6.11 יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש/רוכש אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה, שכן החברה משתמשת בחברה חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי.

6.12 אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לרבות נספחיהם, לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ"ב – 1982.

6.13 . החברה תהא רשאית להציע למשתמש מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה, ו/או באמצעות חשבון האינסטגרם של החברה, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר.

6.14 משתמש שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את "העוגיות”, יוכל לחסום אותן בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי העוגיות עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את קובצי העוגיות, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

6.15 משתמש אשר מעוניין לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של החברה ו/או האתר, רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעה פרסומת שתשלח אליו מהאתר ו/או החברה. בנוסף ראשי המשתמש לשלוח בקשת הסרה לכתובת החברה המופיע בהסכם זה.

7. קניין רוחני

7.1 החברה היא בעלת זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו.

7.2 כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים וכדומה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר, .

7.3  ("www.foreststudio.land") סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

7.4 יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של החברה מראש ובכתב.

7.5 יובהר כי אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

8. שונות

8.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך בחדרה ו/או מחוז חיפה.

8.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

8.3 אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות החברה של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

8.4 המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

8.5 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

8.6 כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לחברה, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי עסקים מעת שליחתם בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדי חברה.

8.7 לשאלות בעניין תקנון זה ו/או איזו מהוראותיו, וכן בקשר לתלונה הקשורה באתר, אנא פנה באמצעות הלשונית המופיעה באתר תחת השם "צור קשר".

8.8 ניתן ליצור קשר עם החברה/האתר באמצעים הבאים :

 

דואר אלקטרוני: chenfromisrael@gmail.com

מספר טלפון: 054-2038783

כתובת החברה: עין עירון, 3791000

bottom of page